1. Gebruiksbeleid

De klant stemt ermee in dat de klant en zijn eventuele aangestelden (hierna: de klant) verantwoordelijk is voor het onderhouden van het account van de klant. De klant begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video, berichten, bestanden, bijlagen of andere materialen ("Inhoud") de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van de account waarvan dergelijke inhoud afkomstig is. Hosted Power behoudt zich het recht voor, maar aanvaardt niet de verantwoordelijkheid, om de inhoud op Hosted Power diensten te controleren of te beoordelen. De klant gaat ermee akkoord dat de klant verantwoordelijk is voor het gedrag van alle gebruikers van zijn of haar account en alle inhoud die is gemaakt, verzonden, opgeslagen of weergegeven door, vanuit of binnen uw account tijdens het gebruik van Hosted Power diensten en voor alle gevolgen daarvan. De klant gaat ermee akkoord Hosted Power diensten alleen te gebruiken voor doeleinden die legaal en correct zijn en in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en eventuele toepasselijke beleidsregels of richtlijnen. De klant gaat ermee akkoord dat hij/zij zich niet inlaat met enige activiteit die Hosted Power diensten of servers of netwerken verbonden met Hosted Power diensten verstoren of belemmeren. De klant begrijpt dat enige illegale acties of diensten het account onmiddellijk kunnen beëindigen en geen restitutie zal worden gedaan. In geval van ernstige overtredingen zullen ook de juiste autoriteiten gecontacteerd worden.

 

2. Account Instellingen

Wij stellen uw account in nadat wij de betaling hebben ontvangen en wij en/of onze betalingspartner(s) de bestelling(en) hebben gescreend op fraude. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ons te voorzien van een e-mailadres dat niet eindigt op “@domein(en)”. Dit zal ook het emailadres zijn waarop de klant zich aanmeldt. Als er ooit een probleem is met misbruik of als we contact met de klant moeten opnemen, zal het primaire e-mailadres in ons bestand voor dit doel worden gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het e-mailadres in uw bestand te allen tijde actueel en up-to-date is. De accountinfo die door de klant wordt meegegeven moet te allen tijde correct zijn. Het verstrekken van valse contactinformatie van welke aard dan ook kan leiden tot de beëindiging van uw account. Indien de klant koos voor een test van één van onze diensten, zal uw betaling worden teruggestort indien de klant na de test zich ook werkelijk aansluit bij Hosted Power.

 

3. Verlenging Domeinnamen

Domeinen worden standaard minstens 45 dagen voor het einde van de overeenkomst automatisch verlengd tenzij de klant autorenewal heeft uitgeschakeld. Als de klant elke factuur tijdig betaalt, zal Hosted Power de nodige inspanningen leveren opdat er geen domeinen zouden verlopen. De huidige status van alle domeinen wordt altijd getoond in het klantenportaal onder uw account. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of de verlenging op tijd is gelukt. Mochten er problemen zijn, neem dan contact op met ons support team.

 

4. Domein TOS

- Hosted Power of zijn partners registreren domeinen als een geautoriseerde registrar: bij de levering en/of het beheer van domeinnamen is Hosted Power in de relatie tussen de klant en de partij die belast is met het beheer van de centrale database sites slechts een bemiddelaar en heeft geen invloed op de vraag of de klant de aangevraagde domeinen kan toewijzen en/of vrij van rechten zijn. Hosted Power is hiervoor verantwoordelijk en respect voor het voortbestaan van het domein is geen garantie. - De klant verbindt zich ertoe te garanderen dat de aanvraag voor de registratie van de domeinnaam en het beoogde gebruik van het domein de rechten van derden niet schendt, dat de registratie geen andere praktische of juridische belemmeringen met zich meebrengt, dat de gekozen naam niet in strijd is met de goede zeden en dat de registratie geschiedt volgens de richtlijnen van de desbetreffende registry. Verplichting tot verificatie van het keysysteem bestaat niet. - De verschillende domeinen worden beheerd door een veelheid van verschillende, meestal nationale organisaties (registries). Elke organisatie die domeinen toekent heeft verschillende voorwaarden voor de registratie en administratie van domeinen, en de procedures in domeinnaam-geschillen. Hosted Power is verplicht om dit beleid door te geven aan hun klanten. Voor zover domeinen het onderwerp zijn van het contract, worden dus aangevuld met de juiste toekenningsvoorwaarden van elke organisatie als onderdeel van het contract. De klant erkent dat in dat geval de registratie van een domein kan worden geannuleerd op elk gewenst moment voor het schenden van de richtlijnen van de Registry. - De klant erkent verder dat de voorwaarden voor de registratie van het betreffende register kunnen wijzigen, en stemt ermee in zich hierover voortdurend te informeren. - Door een domein te registreren en/of over te dragen machtigt de klant Hosted Power om alle updates, die hij uitvoert via Hosted Power (bv DNS Updates, WHOIS Updates,…) in zijn naam rechtstreeks en in real-time uit te voeren naar de respectievelijke registry.

 

5. Betaling

De totstandkoming van de hierboven omschreven diensten is afhankelijk van de tijdige ontvangst door de Hosted Power van alle door de klant aan Hosted Power verschuldigde bedragen. Latere betalingen zijn verschuldigd op de verjaardag van het contract voor de dienst van die maand/jaar. De dienst zal onderbroken worden wanneer de facturen die betrekking hebben op deze dienstverlening 15 dagen achterstallig zijn door opschorting of opzegging (vrije keuze van Hosted Power). Indien de klant 2 maanden in gebreke blijft de achterstallige te voldoen behoudt Hosted Power zich het recht voor om de volledige dienstverlening te verwijderen waarbij alle data verloren gaat. Hosted Power kan de dienstverlening tijdelijk weigeren of de overeenkomst beëindigen indien de klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt. Een dergelijke beëindiging ontslaat de klant niet van de verplichting om alle openstaande facturen voor geleverde diensten te voldoen, vermeerderd met moratoire interesten en een schadebeding van 10 % van de factuur met een minimum van € 75,00. Bovenstaande geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. De Klant aanvaardt dat het tijdig doorvoeren van de verschuldigde betalingen aan Hosted Power zijn verantwoordelijkheid is. De dienstverlening aan de Klant kan zonder nadere waarschuwing worden opgeschort (en enige voor de Klant gehoste website ontoegankelijk gemaakt) totdat de openstaande bedragen, inclusief rente, zijn voldaan; (iv) Hosted Power heeft het recht om de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of beëindigen krachtens artikel 2 en enig geleverd goed terug te nemen voor zover dit mogelijk is.

 

6. Verzoek tot annulering

Contracten worden, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen automatisch verlengd voor dezelfde duurtijd als diegene die in de oorspronkelijke overeenkomst bepaald werd. In uw belang reserveren wij altijd voldoende ruimte en resources voor uw hostingbehoeften. Bovendien dient Hosted Power sommige kosten zelf vooraf betalen (bijvoorbeeld de kosten voor de domeinregistratie). Om deze reden dient een opzegging van de overeenkomst schriftelijk te gebeuren met een opzegtermijn van ten minste 14 dagen en verstuurd te worden naar sales@hosted power.com of via de post, waarbij de annulatie schriftelijk dient bevestigd te worden door Hosted Power. Indien de klant geen bewijs van het annuleringsverzoek en de bevestiging heeft, blijft het contract te allen tijde geldig. Voor een geldige annulatie van de overeenkomst, moet de klant alle openstaande facturen aan de Hosted Power hebben betaald. De Klant erkent dat annulering tot gevolg zal hebben dat alle gegevens die zijn opgeslagen op de geannuleerde dienst(en) permanent zullen worden gewist.

 

7. Beperking van aansprakelijkheid

Hosted Power is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten. De totale aansprakelijkheid van Hosted Power voor schade geleden door de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Hosted Power van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Hosted Power, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die de Klant onder de overeenkomst verschuldigd is, of, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die de Klant in de laatste drie (3) maanden verschuldigd was. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tienduizend (10.000) euro (exclusief btw). Hosted Power is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Hosted Power wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Hosted Power onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een termijn van minstens 14 kalenderdagen ter zuivering van de tekortkoming, en Hosted Power ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hosted Power in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 kalenderdagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Hosted Power. De Klant is jegens Hosted Power aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. De Klant vrijwaart Hosted Power tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de diensten of goederen door of met toestemming van de Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van de Klant zijn, maar de diensten of goederen desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van de Klant hebben gebruikt.